Developer: NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)